آدرس: مشهد.شهرک صنعتی توس-فاز دوم -انتهای دانش 10 شماره 835-836